PP1

ПРАВИЛА

прийому до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до державного навчального закладу «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» на 2018 рік розроблені згідно:

- Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499, зі змінами внесеними згідно з наказом МОН № 344 від 09.04.2014і зареєстрованих Міністерством юстиції України 29.05.2013 р.№ 823/23355 (додаток № 1);

- відповідно до Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 р. № 1240 (додаток № 2);

- ліцензії ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» (додаток № 3);

- свідоцтва про атестацію ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» від 18.09.2013 р. № 017037 (додаток № 4);

- статуту ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» від 19.08.2013р. № 1219 (додаток № 5).

1.2. До ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок бюджетних коштів 2018 року на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного або  регіонального замовлення у ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» державної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне (регііональне) замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», який визначає і затверджує  персональний склад комісії і порядок її роботи (додаток № 6).

2.3. Правила прийому ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» на 2018 рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджуються керівником ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» за погодженням з Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

2.4.1. Організовує прийом заяв та документів;

2.4.2. Проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

2.4.3. Організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

2.4.4. Приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

2.4.5. Організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

2.4.6. Вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2,5. Правила прийому до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» доводяться до відома вступників засобами масовой інформації.

2.6. Відповідно до ліцензії МОН України  ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» у 2018 році здійснює надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання (додаток 13):

tabl

 

2.7. Обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками. Обмеження з професій (спеціальностей) за медичними та віковими показниками здійснюється відповідно до наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113 (додаток № 7).

2.8. Прийом до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» проводиться шляхом визначення форм вступних випробувань та затверджено на методичних комісіях, протокол № 4 від 15.11.2017р, (додаток 11)

2.9. Вступні випробування проводяться згідно розкладу, затвердженого наказом директора ДНЗ «Криворізький цент професійної освіти металургії та машинобудування» № 249 від 04.09.2017 (додаток № 8,12).

2.9.1. Порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал: переваги при зарахуванні на відповідні форму навчання мають особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»

2.9.2. Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань: в ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» наказом№247 від 04.09.2017 р. створено апеляційну комісію, яка розглядає заяви у встановлені терміни і результати доводить до відома заявника особисто (додаток № 9).

2.9.3. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години) відповідно до наказу ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» № 246 від 04.09.2017р (додаток №10).

2.9.4. Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання: ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» гарантує наявність 150 місць в гуртожитку. Місце в гуртожитку надається на навчальний рік (згідно з договорами). Поселення в гуртожиток відбувається 30-31 серпня поточного року за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Домнобудівників, 10.

2.9.5. Порядок проходження медичного огляду вступників до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» здійснюється відповідно наказу МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113. всі вступники проходять професійний медичний відбір у медичному закладі ЦПМД № 5 (м. Кривий Ріг, вул.Криворіжсталі,2) або проходження зазначеного медичного огляду можливе в інших медичних установах за місцем проживання.

2.9.6 Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів 1 вересня.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають: 

- особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство). 

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним  або регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (або картку платника податків);

- письмову згоду відповідно до 3акону країни «Про захист персональних даних» та наказу МОН України № 559 від 17.05.2013р. для обробки персональних даних та внесення їх до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток 3х4см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови вступу

4.1 Прийом до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди (протокол засідання методичної комісії № 4 від 15.11.17 р.).

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» поза конкурсом:

5.1.1. Зараховуються поза конкурсом особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

5.1.2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

5.1.3. Діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»;

5.1.4. Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

5.1.5. Особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

5.1.6. Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

5.1.7. Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків на місцях, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

5.2.1. Випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

5.2.2. Випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

5.2.3. Учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсівз дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вище зазначені дисципліни є профільними;

5.2.4. Особи, які вступають до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Непізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування».

5.5. Зарахування до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» здійснюється наказом директора ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування».

5.6. Після конкурсних випробувань зарахування до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх-його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7 Зарахуваннядо ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» на навчання за рахунок видатків з місцевого бюджету на умовах регіонального замовлення; державного бюджета на умовах державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування». На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні регіонального та/або державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», а також тим, які без поважних причин неприступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 1 рік, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» здійснюється міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

 


Розробка сайту: Кирил Василенко